Na temelju članka 34. Statuta Općine Sopje (Službeni glasnik Općine Sopje, broj 1/13, 1/14 i 1/18) i članka 33. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Sopje (Službeni glasnik Općine Sopje, broj 3/09 i 1/13)

Saziva se 16. sjednica Općinskog vijeća Općine Sopje za ČETVRTAK, 28. ožujak 2019. godine s početkom rada u 19:30 sati, u vijećnici Općine Sopje, Kralja Tomislava 20.

Za sjednicu se predlaže slijedeći

D n e v n i r e d:

1. Aktualni sat;
2. Usvajanje Zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća održane 31. siječanj 2019. godine;
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sopje za 2018. godinu
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o održavanju komunalne infrastrukture za 2018. godinu
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Sopje u 2018. godini
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, privremenog korištenja i davanja na korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2018. godini
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u područjima društvenih djelatnosti Općine Sopje za 2018. Godinu
10. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana
gospodarenja otpadom Općine Sopje za 2018. godinu
11. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o prihvaćanju financijskih Izvješća udruga za 2018. Godinu
12. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju financijskog izvješća o potrošnji proračunskih sredstava HGSS Stanica Orahovica za 2018. godinu
13. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju financijskog izvješća o potrošnji proračunskih sredstava Gradskog društva Crvenog križa Slatina za 2018. godinu
14. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području općine Sopje u 2018.godini
15. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća komunalnog redara za 2018. godinu