Na temelju članka 34. Statuta Općine Sopje («Službeni glasnik» Općine Sopje br. 1/13 i 2/14) i članka 33. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Sopje («Službeni glasnik» Općine Sopje br. 2/01 i 1/13).

S A Z I V A M

2. sjednicu Općinskog vijeća Općine Sopje za UTORAK, 01.kolovoz 2017. godine s početkom rada u 20,00 sati, u vijećnici Općine Sopje, K. Tomislava 20.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i    r e d:

1. Aktualni sat;
2. Usvajanje Zapisnika sa 1. sjednice Općinskog vijeća;
3. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sopje za 2016.godinu;
4. Donošenje Odluke o općinskim porezima Općine Sopje;
5. Donošenje Odluke o prijenosu utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza Općine Sopje na Ministarstvo financija – nadležnu Poreznu upravu;
6. Donošenje Odluke o promjeni člana u Skupštini vodnog poduzeća Komrad d.o.o. Slatina;
7. Donošenje Odluke o određivanju lokacije za postavu automatske meteorološke stanice Sopje;
8. Donošenje Odluke o izmjeni Pravilnika o pravima iz radnog odnosa djelatnika JUO Općine Sopje (ispravak koeficijenta djelatnik Vlado Granjaš);
9. Donošenje Odluke o sufinanciranju udžbenika za učenike od 1.-4. Razreda OŠ;
10. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o stipendiranju redovnih studenata Općine Sopje.

Molimo vijećnike da se odazovu ovom pozivu, a o eventualnoj spriječenosti i nedolasku da obavijeste Jedinstveni upravni odjel Općine Sopje ili Predsjednika Općinskog vijeća zaključno s danom održavanja sjednice.

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
VIJEĆA

Siniša Hrgović