Na temelju članka 48. stavka 1. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' broj 33/01,60/01- vjerodostojno tumačenje,129/05, 109/07, 125/08, 36/09 , 150/11, 154/12 i 19/13), članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' broj 86/08 i 61/11) načelnik Općine Sopje, donosi

DOPUNA PLANA PRIJEMA

NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE SOPJE  ZA 2016. GODINU

Članak 1.

Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa planira se u 2016. godini prijam jedne osobe (1) u Jedinstveni upravni odjel Općine Sopje sa stručnim zvanjem prvostupnika ekonomije ili ekonomiste SSS, koja je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba duže od 30 dana te imaju do godinu dana evidentiranog staža u zvanju za koje su se obrazovale, bez obzira na ukupno evidentirani staž u mirovinskom osiguranju.
Popis radnih mjesta za čije se poslove planira stručno osposobljavanje, broj osoba koje se planira primiti i potreban stupanj obrazovanja i struke koje moraju ispunjavati te osobe, utvrđeni su u Tablici 1. koja je sastavni dio ovog Plana.

Članak 2.

Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodit će se u suradnji s Hrvatskih zavodom za zapošljavanje.

Članak 3.

Plan prijma za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Sopje za 2016. godinu objaviti će na oglasnoj ploči Općine Sopje i na web stranici www.sopje.hr.

KLASA: 112-06/16-01/07
URBROJ: 2189/10-04-16-01
Sopje, 15.rujan 2016. godine

Općinski načelnik
Josip Granjaš