Načelnik Općine Sopje objavljuje Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Sopje (KLASA: 940-01/23-01/11 URBROJ: 2189-10-02/1-23-2).

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja.

Ponude za javni natječaj i dokumentacija dostavljaju se poštom preporučeno ili osobno u pisarnici Općine, na adresu: OPĆINA SOPJE, Kralja Tomislava 20, 33525 Sopje u zatvorenoj omotnici sa naznakom “PONUDA ZA NATJEČAJ PRODAJA NEKRETNINA – NE OTVARAJ”