Načelnik Općine Sopje objavljuje Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Sopje (KLASA: 940-01/18-01/08 URBROJ: 2189/10-04-18-2).

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 8 (osam) dana, računajući od prvoga sljedećeg dana nakon objave javnog natječaja u Glasu Slavonije, (06. prosinca 2018. godine), web stranici Općine Sopje www.sopje.hr i oglasnoj ploči Općine Sopje.

Ponude za javni natječaj i dokumentacija dostavljaju se poštom preporučeno ili osobno u pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine, u zatvorenoj omotnici sa naznakom “PONUDA ZA NATJEČAJ– NE OTVARAJ” na adresu: OPĆINA SOPJE, Kralja Tomislava 20, Sopje.

Prilozi za preuzimanje: