Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sopje, KLASA: 320-01/23-02/7, URBROJ: 2189-10-01/1-23-1 od 29.05.2023. godine koju je donijelo Općinsko vijeće Općine Sopje na svojoj 18. sjednici održanoj 29. svibnja 2023. godine, Općina Sopje objavila je dana 01. lipnja 2023. godine Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sopje.

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno ili se predaju osobno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „NE OTVARAJ – Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,“ na adresu Općine Sopje, Kralja Tomislava 20, 33525 Sopje, u roku od 30 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Općine Sopje www.sopje.hr

Javni natječaj i sva potrebna dokumentacija dostupni su na poveznici