Na temelju Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji
na području Općine Sopje (Službeni glasnik Općine Sopje, broj 3/20 ) i Odluke Načelnika o
raspisivanju Javnog poziva za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Sopje, KLASA:370-01/20-01/01,
URBROJ:2189/10-04-20-1, od 16. srpnja 2020. godine, Povjerenstvo za provedbu postupka dodjele potpora za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Sopje, objavljuje

J A V N I P O Z I V mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja na području Općine Sopje

Ovim Javnim pozivom i mjerama za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih
obitelji na području Općine Sopje namjerava se pomoći stanovništvu u rješavanju stambene
problematike s ciljem sprječavanja raseljavanja te poticanje naseljavanja mladih obitelji na
području Općine Sopje.