Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' broj 86/08 i 61/11), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sopje, raspisuje

 

NATJEČAJ
za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sopje

 1. Viši upravni referent - 1 izvršitelj na određeno vrijeme – 12 mjeseci, u pola radnog vremena (4 sata)

Posebni uvjeti: Viša stručna sprema, VŠS, 12 mjeseci radnog staža, položen državni stručni ispit,

Uvjet stručnog znanja (stupnja obrazovanja) ispunjava i osoba koja je po novim propisima stekla odgovarajuću višu stručnu spremu.

 

 1. Financijsko-računovodstveni referent- 1 izvršitelj na određeno – 12 mjeseci, puno radno vrijeme (8 sati)

Posebni uvjeti: Srednja stručna sprema ekonomskog smjera, jedna godina radnog staža ili vježbenički staž u struci, položen državni stručni ispit.

 

Pored navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'', br. 86/08 i 61/11, - u daljnjem tekstu: Zakon), a u službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16 Zakona.

Prijave mogu podnijeti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, a kojeg su dužni položiti u zakonskom roku.

Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Uz prijavu/zamolbu kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis
 2. dokaz hrvatskog državljanstva (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
 3. dokaz o dosadašnjem radnom stažu – elektronički zapis – potvrda o podatcima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 4. preslika potvrde poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao, koja struka i stupanj stručne spreme je zahtjevan za njih i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove) ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje radno iskustvo na odgovarajućim poslovima (npr. ugovor o radu, potvrda poslodavca, rješenje o rasporedu)
 5. preslika isprave o stečenoj stručnoj spremi
 6. izvornik uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 3 mjeseca)
 7. izvornik rješenja ili potvrde o priznatom statusu, potvrdu o nezaposlenosti, dokaz o prestanku radnog odnosa ili službe kod posljednjeg poslodavca – dokaz prava prednosti pri zapošljavanju
 8. vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke za prijam u službu navedene u člancima 15. i 16. Zakona,
 9. preslika svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu (ako kandidat ima položen državni stručni ispit).

 

Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti originalne ili javno ovjerene dokumente, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osposobljava.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti dokaz o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

 

 

Prijave na natječaj se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, uz naznaku za radno mjesto br. 1. “Natječaj za prijam u službu - Viši upravni referent“- NE OTVARATI; za radno mjesto br. 2. “Natječaj za prijam u službu - Financijsko-računovodstveni referent“- NE OTVARATI, na adresu Općina Sopje, Kralja Tomislava 9, 33525 Sopje.

 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njena prijava neće biti razmatrana, te će joj o tome biti dostavljena pisana obavijest. Protiv navedene obavijesti osoba kojoj je upućena nema pravo na podnošenje pravnog lijeka.

 

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom. Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti moći će pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a na intervju samo kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog područja provjere na pisanom testiranju. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja sposobnosti kandidata, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na web stranici Općine Sopje www.sopje.hr. Na oglasnoj ploči Općine Sopje i na web stranici www.sopje.hr objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti izbor i u tom slučaju se donosi odluka o poništenju.

Protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE SOPJE

KLASA: 112-02/17-01/03,

URBROJ:2189/10-03-17-01,

Sopje, 10.04.2017.

 

OPIS POSLOVA: 

http://www.sopje.hr/dokumenti-opcine-sopje/

Koeficijent za radno mjesto (puno radno vrijeme - 8 sati)

 1. Viši upravni referent                                - 3,70  
 2. Financijsko-računovodstveni referent  -  2,40  

 

VIŠI UPRAVNI REFERENT

Kategorija III.;

Referent;

Klasifikacijski rang 9.

Broj izvršitelja: 1 u pola radnog vremena  (4 sata)

 

OPIS POSLOVA

-           obavljanje poslova provedbe Zakona o poljoprivrednom zemljištu,

-           evidencija nekretnina predviđenih za prodaju, zakup, koncesiju, ranije danih u zakup i ostalo,

-           izrada nacrta ugovora za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta, radi dobivanja suglasnosti državnog odvjetništva,

-           zaključivanje i provedba ugovora o prodaji i zakupu poljoprivrednog zemljišta,

-           ustrojavanje i vođenje evidencija o zakupljenom i prodanom poljoprivrednom zemljištu,

-           poslovi vezani za elementarnu nepogodu, obavijesti, prikupljanje, obrada obrazaca i izdavanje potvrda,

-           evidencija i naplata naknade za uređenje voda,

-           evidencija i naplata naknade za uređenje groblja i grobljanskih usluga,

-           obavlja i druge poslove po nalogu načelnika i tajnika – pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela

  

FINANCIJSKO-RAČUNOVODSTVENI REFERENT

Kategorija III.;

Referent;

Klasifikacijski rang 11.

Broj izvršitelja: 1 puno radno vrijem  (8 sati)

 

OPIS POSLOVA

 - vodi financijsko knjigovodstvo i druge financijske evidencije

- vodi materijalno knjigovodstvo za nabavku urednog materijala

- vrši obračun plaća, izrađuje porezne i druge propisane evidencije

- vodi blagajničko poslovanje

- vodi evidenciju ulaznih i izlaznih računa

- obavlja i druge poslove po nalogu načelnika i tajnika – pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela

 

Vrijednost koeficijenta: 1.650,00 kn