N A T J E Č A J
za stipendiranje studenata u akademskoj godini 2015/2016.

Općina Sopje na temelju Odluke o socijalnoj skrbi dodjeljuje stipendije za studente koji se školuju na visokim učilištima i sveučilištima na području Republike Hrvatske u visini 300,00 kn mjesečno.

Ukupno se može dodijeliti  10 stipendija:

  • 5 stipendija za studente lošijeg imovinskog stanja;
  • 5 stipendija na temelju uspjeha u školovanju.

 

UVJETI NATJEČAJA:
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju redoviti studenti prve, druge, treće, četvrte, pete i šeste godine studija koji su, od svih položenih ispita na prethodnim godinama studija, postigli prosjek ocjena najmanje 3,50. Prosjek ocjena za studente prve godine studija mora biti najmanje 4,00 iz prethodne godine srednje škole.
Svi sudionici natječaja kao i jedan od roditelja moraju imati prebivalište na području općine Sopje najmanje posljednjih pet godina prije objavljivanja natječaja.
Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti studenti koji se obrazuju uz rad kao i studenti koji već primaju stipendiju po drugoj osnovi.
POTREBNA DOKUMENTACIJA:
Uz prijavu (Zamolbu) na natječaj potrebno je priložiti:
1. Domovnicu;
2. Uvjerenje MUP-a o prebivalištu za podnositelja prijave;
3. Potvrda visokog učilišta o upisu studenta za školsku godinu 2015./2016.;
4. Izjava podnositelja prijave da ne prima stipendiju po drugoj osnovi;
5. Ovjereni prijepis ocjena s izračunatim prosjekom ocjena svih položenih ispita iz prethodnih godina, odnosno svjedodžbu prethodne godine školovanja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se do 15.studenog 2015. godine Općinskom načelniku općine Sopje,  K. Tomislava 9, 33525 Sopje.

Prijave dostavljene izvan roka i bez potrebne dokumentacije neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja sudionici će biti obaviješteni u roku od 10 dana od dana zaključenja natječaja.

 

Klasa:602-01/15-01/05

Urbroj: 2189/10-04-15-01

Sopje, 13.10.2015.

Načelnik:

Josip Granjaš