Kandidati/kinje koji su predali potpunu i pravovremenu prijavu na natječaj za zapošljavanje na radno mjesto pomoćni/na kuhar/ica – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno, nepuno radno vrijeme u Dječjem vrtiću Bambi Soje (KLASA:112-01/20-01/3 URBROJ: 2189-93-03-20-1 od 03. prosinca 2020. godine) pozivaju se da pristupe intervjuu dana 23. prosinca 2020. godine (srijeda) u 09:15 sati. Intervju će se provesti u Općini Sopje, Kralja Tomislava 20, Sopje prema slijedećem rasporedu:

RED.
BROJ
IME I PREZIME (INICIJALI) GODIŠTE
1. S.C. 2000.
2. A.S 1997.
3. K.G. 2002.
4. K.M. 1981.
5. R.Š. 1997.
6. M.A. 1998.