Rok za podnošenje Prijave za dodjelu financijske potpore je 06. studenog 2023. godine.

Natječaj za dodjelu financijske potpore redovnim studentima objaviti će se na web stranici Općine Sopje te na oglasnim pločama na području Općine Sopje.

Dokumentacija: