drava1 drava2

Općina Sopje

Republika Hrvatska

Virovitičko-podravska županija

Dravi u zagrljaj

Jedinstveni digitalni pristupnik

Virovitičko-podravska županija sudjeluje na uspostavi Jedinstvenog digitalnog pristupnika sukladno Uredbi (EU) 2018/1724 europskog parlamenta i vijeća o uspostavi jedinstvenog digitalnog pristupnika za pristup informacijama, postupcima, uslugama podrške i rješavanja problema te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012, kao i Direktivi 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu.

Jedinstvenim digitalnim pristupnikom Virovitičko-podravska županija želi omogućiti pristup:

  • informacijama o pravima, obvezama i pravilima utvrđenima u pravu Unije i nacionalnom pravu koje su primjenjive na korisnike koji ostvaruju ili namjeravaju ostvariti svoja prava koja proizlaze iz prava Unije u pogledu unutarnjeg tržišta u područjima navedenima u Prilogu I. Uredbe;
  • informacijama o postupcima na internetu i izvan njega i poveznicama na postupke na internetu uključujući postupke obuhvaćene Prilogom II., uspostavljene na nacionalnoj razini ili razini Unije radi ostvarenja prava i ispunjavanja obveza i pravila u okviru unutarnjeg tržišta u područjima navedenima u Prilogu I. Uredbe;
  • informacijama o uslugama podrške i rješavanja problema, te poveznicama na njih, navedenima u Prilogu III. Uredbe ili na koje se upućuje u članku 7. kojima se građani i poduzeća mogu obratiti s pitanjima ili problemima koji se odnose na njihova prava, obveze, pravila ili postupke iz točaka (a) i (b) ovog stavka

arrow
Skip to content