PREDMET NABAVE: Oprema solarne elektrane "Sopje1"  snage 5 kW

UPUTE PONUDITELJIMA  ZA IZRADU PONUDE

Uvjeti nabave:

  1. NARUČITELJ: OPĆINA SOPJE, K. Tomislava 9, 33525 SOPJE
  1. CIJENA PONUDE: Mora biti izražena brojkama, u kunama.

        3. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA: Naručitelj će izvršiti plaćanje po izvršenoj isporuci, virmanom, putem                ispostavljenog računa u roku od 60 dana.

        4. SADRŽAJ PONUDE:

             Ponudbeni list - popunjen, potpisan i ovjeren pečatom,

             Troškovnik popunjen, s  jediničnim i ukupnom cijenom,

             Dokazi sposobnosti.

         5. DOKAZI SPOSOBNOSTI PONUDITELJA:

  1. Izvod iz upisa u poslovni, sudski, strukovni, trgovački ili drugi odgovarajući registar, ne stariji od šest mjeseci, a mora biti u originalu ili ovjerenoj preslici.
  2. Izjava ovjerena od javnog bilježnika ili drugog nadležnog tijela, kojom odgovorna osoba za sebe i pravnu osobu izjavljuje nekažnjavanost u vezi sudjelovanja u zločinačkoj organizaciji, korupciji, prijevari, pranju novca i drugim kaznenim djelima, ne stariji od trideset (30) dana, a mora se dostaviti u originalu ili ovjerenoj preslici.
  3. Potvrda Porezne uprave o stanju duga za poreze i doprinose, ne starija od trideset (30) dana, a mora se dostaviti u originalu ili ovjerenoj preslici.
  4. Obrascima BON – 1 i BON – 2 i Podaci - izvješće o solventnosti i Računima dobiti i gubitka za godine 2014. Ovi dokazi ne mogu biti stariji od trideset (30) dana, a moraju se dostaviti u originalu ili ovjerenoj preslici.
  5. Tehnička i kadrovska osposobljenost – Izjava o broju zaposlenih
  6. Reference: potrebno je priložiti najmanje dvije pismene potvrde korisnika.

6. ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA JE : od 15.04.2015. do 30.04.2015.

7. NAČIN DOSTAVE PONUDA:

Ponuditelj dostavlja ponudu u zatvorenoj omotnici s adresom naručitelja, s naznakom

„Poziv za dostavu ponuda - Ne otvaraj - ponuda - s navodom o predmetu nabave“ i s adresom ponuditelja.

Nepravodobne ponude neće se razmatrati.

Odluka o odabranom ponuditelju bit de objavljena na web stranicama naručitelja:

(www.sopje.hr) u roku 30 dana od odabira.

Napomena: Ukoliko naručitelj utvrdi da odabrani ponuditelj obavlja uslugu suprotno uvjetima iz troškovnika i tehničkoj specifikaciji iz njegove ponude ili se ne pridržava ugovorenih rokova, obavijestiti de odabranog ponuditelja da se više nede koristiti njegovim uslugama.

Za dodatne informacije kontakt osoba je:

Zlatko Cibok, Pročelnik JUO, 033/400-384; 548-408;

 

Obrazci za prijavu: