P O Z I V
na dostavu ponude za izradu Plana gospodarenja otpadom
Općine Sopje – (bagatelna nabava)

 

Poštovani,

Molimo zainteresirane poslovne subjekte da nam dostave svoje ponude za predmet bagatelne nabave – izrada Plana gospodarenja otpadom Općine Sopje, sukladno Odluci Općinskog vijeća Općine Sopje Klasa:351-01/17-01/03; Ur.broj: 2189/10-01-17-01 od 19.travnja 2017.godine.

Plan gospodarenja otpadom Općine Sopje mora obuhvatiti sve relevantne podatke i mora biti u skladu s Dodatkom XIV. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN23/14, 51/14, 121/15, 132/15) propisan je sadržaj i izgled obrasca plana gospodarenja otpadom proizvođača otpada, a na web stranici Agencije ( http://www.azo.hr/Otpad01) raspoloživa je njegova elektronička verzija – Obrazac PGO-PO.

Uz ponudu obvezna dokumentacija za dostavu je:

a) Izvod iz upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta, ne stariji od tri mjeseca od dana objave ovog poziva – ponuditelj mora biti registriran za pružanje usluga u svrhu izvršenja predmeta nabave,

b) Izjava o nekažnjavanju koju daje osoba ovlaštena za zastupanje ponuditelja za sebe i, kada se radi o pravnoj osobi, za gospodarski subjekt- izjava je sastavni dio ovog poziva (Izjava br. 1);

c) Izjava kojom ponuditelj dokazuje da nad njime nije otvoren stečaj, da nije u postupku likvidacije, da njime ne upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, da nije u nagodbi s vjerovnicima, da nije obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom postupku prema nacionalnim propisima države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno da nad njime nije pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka, ili postupak likvidacije po službenoj dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u sličnom postupku prema nacionalnim propisima države sjedišta gospodarskog subjekta – izjava je sastavni dio ovog poziva (Izjava br. 2),

Datum i vrijeme dostave ponuda:

Ponude moraju biti dostavljene bez obzira na način dostave do 26. srpnja 2017. godine na adresu naručitelja: OPĆINA SOPJE, K. Tomislava 9, 33525 SOPJE.

Dodatne informacije:

Dodatne informacije mogu se dobiti isključivo pismenim kontaktom na e-mail Općine Sopje: opcinasopje@gmail.com sa naznakom „PLAN GOSPODARENJA OTPADOM – UPIT“.

Informacije o Općini Sopje dostupne su putem stranice www.sopje.hr u dokumentima Prostornog plana Općine Sopje, Strategije razvoja Općine Sopje 2015.-2020.godine.

Načelnik Općine Sopje

Berislav Androš, bacc.oec.

 

obrasci: