KLASA: 350-01/16-01/01

URBROJ: 2189/10-04-16-07

Sopje, 28. rujna 2016. godine

 

Na temelju članka 94., 95., 96., 97., 98., 99. i 100. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13) i Zaključka o utvrđivanju prijedloga III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sopje (KLASA: 350-01/16-01/01; URBROJ: 2189/10-04-16-06), načelnik Općine Sopje, objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sopje

 

 I.

             Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sopje i upućuje na javni uvid.

II.

            Javni uvid u prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sopje počinje dana 10. listopada 2016. godine, a završava zaključno sa danom 18. listopada 2016. godine.         Prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sopje biti će izložen svaki radni dan u prostorijama vijećnice Općinskog vijeća Općine Sopje, Kralja Tomislava 20, Sopje, u vremenu od 08,00 do 14,00 sati.

III.

            Javno izlaganje o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sopje održat će se 14. listopada 2016. godine u 10,00 sati u prostoriji vijećnice Općinskog vijeća Općine Sopje, Kralja Tomislava 20, Sopje.

IV.

            Primjedbe i prijedlozi na prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sopje mogu se davati do zaključenja javne rasprave dana 18. listopada 2016. godine.

V.

            Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi, u skladu sa člankom 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13) je slijedeći:

Sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da:

  1. imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sopje
  2. postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje
  3. daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja
  4. upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

VI.

            Javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sopje u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sopje.

U mišljenju se ne mogu postavljati novi ili drukčiji uvjeti od onih koji su dani u zahtjevima za izradu nacrta III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sopje.

Ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje u roku, smatra se da je mišljenje dano i da je prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sopje izrađen u skladu s danim zahtjevima, odnosno s posebnim propisima i/ili dokumentom koji je od utjecaja na III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sopje.

VII.

            Detaljna pojašnjenja u svezi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sopje mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sopje.

 

                                                                                              Načelnik

                                                                                               Josip Granjaš, v.r.

 

Objavljeno u GLASU SLAVONIJE