KLASA: 335-02/16-1/01

URBROJ: 2189/10-04-16-01

Sopje, 20. prosinca 2016.

 

Na temelju članka  40. Statuta Općine Sopje  (Službeni glasnik Općine Sopje 1/13), Načelnik Općine Sopje, donio je

R J E Š E NJ E

o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Općine Sopje povodom

obilježavanja božićnih i novogodišnjih blagdana

I.

Povodom obilježavanja božićnih i novogodišnjih blagdana, ugostiteljski objekti na području

Općine Sopje iz skupine „restorani“ i „barovi“ mogu raditi na dane 23./24., 24./25. i 25./26.

prosinca 2016. godine te na dane 31. prosinca 2016./1. siječnja 2017. godine do 05,00 sati.

II.

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

NAČELNIK

Josip Granjaš