Sukladno članku 19. odnosno članka 29. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sopje, objavljuje slijedeće

 

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA

koji podnose prijavu na

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE SOPJE

 

 

na radna mjesta:

 

 1. Viši upravni referent – 1 izvršitelj na određeno vrijeme – 12 mjeseci, u pola radnog vremena (4 sata)
 2. Financijsko-računovodstveni referent– 1 izvršitelj na određeno – 12 mjeseci, puno radno vrijeme  (8 sati)

 

 

NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA/KANDIDATKINJA:

 

Prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja provodi Povjerenstvo za provedbu oglasa imenovano od strane pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sopje.

            Prethodna provjera znanja i sposobnosti sastoji se od pisanog testiranja i intervjua.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

Na web-stranici Općine Sopje www.sopje.hr te na oglasnoj ploči Općine Sopje na adresi: K. Tomislava 20, Sopje, objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kandidatkinja, te popis kandidata/kandidatkinja koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kandidatkinja za pisano testiranje jesu:

 • Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 85/10, 05/14)
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15)
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11)
 • Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09)
 • Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 7/09)
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15)
 • Zakon o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15)
 • Zakon o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama (“Narodne novine” broj 86/12 i 143/13)
 • Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (“Narodne novine” broj 24/13)
 • Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (“Narodne novine” broj 3/15, 93/15 i 135/15)

Intervju se provodi samo sa kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova na provedenom testiranju.

 

                Pročelnik JUO:

 Zlatko Cibok