Obavještavamo Vas da će tvrtka EKO-FLOR PLUS d.o.o. dana 05. i 06. rujna 2019. godine započeti sa čipiranjem (označavanjem) spremnika za miješani komunalni otpad. Spremnici za odlaganje miješanog komunalnog otpada obilježavati će se RIF čipovima kako bi se
javna usluga prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada mogla
obračunavati po količini otpada, odnosno prema volumenu spremnika i broju pražnjenja
spremnika miješanog komunalnog otpada sukladno Odluci o načinu pružanja javne usluge
prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine
Sopje (KLASA: 363-02/18-01/02, URBROJ: 2189/10-01-18-01) te Uredbi o gospodarenju
komunalnim otpadom (NN br. 50/17).

Stoga Vas molimo da kante nakon pražnjenja ostavite na mjestu preuzimanja kako bi iste bile što dostupnije našim djelatnicima. Pored RIF čipa koji će biti utisnut u gornji lijevi rub spremnika, spremnik će dodatno biti označen sa naljepnicom na kojoj će biti naznačen ID korisnika, adresa i šifra obračunskog mjesta te pripadajući bar kod.