Dana 29. studenog 2018.godine, održat će se 13. sjednica Općinskog vijeća Općine Sopje.u prostorijama vijećnice Općine Sopje, s početkom u 20,00 sati.

Za sjednicu je predložen slijedeći

D n e v n i r e d:

1. Aktualni sat;
2. Usvajanje Zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća održane 30. listopada 2018. godine;
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Proračuna Općine Sopje za 2019. godinu sa projekcijama za 2020 -2021 godinu
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sopje za 2019. godinu
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sopje u 2019. godini
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Sopje u 2019. godini
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu.
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu.
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu republike Hrvatske u 2019. godini.
10. Razmatranje prijedloga i donošenje Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Sopje za 2019. godinu,
11. Razmatranje prijedloga i donošenje Program javnih potreba u djelatnostima kulture na području Općine Sopje za 2019. godinu,
12. Razmatranje prijedloga i donošenje Program javnih potreba u području socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Općine Sopje za 2019. godinu,
13. Razmatranje prijedloga i donošenje Program javnih potreba u sportu Općine Sopje za 2019. godinu,
14. Razmatranje prijedloga i donošenje Program javnih potreba u vatrogastvu i ostalim društvenim djelatnostima koje nisu obuhvaćene drugim programima društvenih djelatnosti Općine Sopje za 2019. godinu
15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade
16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka iz Proračuna Općine Sopje u 2019. godini
17. Usvajanje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje poslova zimske službe na nerazvrstanim cestama na području Općine Sopje za razdoblje od jedne godine
18. Razmatranje prijedloga i donošenje Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu općine Sopje za 2019. godinu
19. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o Imenovanju Povjerenstava i Komisija Općine Sopje
20. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Sopje
21. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o sastavu i strukturi postrojbe civilne zaštite Općine Sopje