sopje dom

U skladu s odredbama Zakona o proračunu, Zakona o fiskalnoj odgovornost i Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje Vlade RH i Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne – regionalne samouprave za trogodišnje razdoblje  općine, gradovi i županije izrađuju upute, planiraju i donose svoj godišnji proračun i projekcije proračunske potrošnje za sljedeće dvije godine.

Za donošenje proračuna Općine Sopje nadležno je Općinsko vijeće i to najkasnije do kraja tekuće godine i to u roku koji omogućuje njegovu primjenu od 1. siječnja 2016. godine.

Člankom 12. Zakona o proračunu propisano je ključno proračunsko načelo, načelo transparentnosti, koje kaže da se proračun i projekcije objavljuju u službenom glasilu jedinice lokalne i područne samouprave.

Zakon o pravu na pristup informacijama člankom 10. obvezuje jedinicu lokalne i područne (regionalne) samouprave da na vlastitim internetskim stranicama objavi opće akte i odluke, godišnje planove, programe, strategije, upute, izvještaje o radu, financijska izvješća i druge odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti, podatke o izvoru financiranja, proračunu i izvršenju proračuna.

Slijedom navedenog u nastavku objavljujemo Prijedlog Proračuna Općine SOPJE za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu.